Termíny kurzů

Název kurzu Kód Serr Termín Den, čas a místo Počet hodin Výukové materiály Cena
RJ pro úplné začátečníky I
standard 7-10 studentů
S19036 A1 14. 10 - 10. 2 PO, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali 1 (Lekce 1 - 8) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná ruština - RJ pro úplné začátečníky I

Ruština pro úplné začátečníky I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se nikdy ruštinu neučili
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na všechny dovednosti: čtení, psaní, poslech, mluvení + gramatiku a slovní zásobu i výslovnost
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu, natrénujete jednoduchou komunikaci

Učebnice

 • Poechali 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • rody podstatných jmen
 • zájmena osobní typu
 • akuzativ u osobních zájmen
 • množné číslo podstatných jmen
 • přivlastňovací pád
 • podstatná jména
 • číslovky
 • sloveso жить
 • slovesa – minulý čas
 • předložky в / на
 • slovesa вставать / давать / принимать
 • příslovce утром, часто
 • přídavná jména a příslovce
 • slovesa искать, хотеть
 • nominativ a akuzativ zájmena этот
 • akuzativ u neživotných podstatných a přídavných jmen
 • sloveso любить
 • akuzativ přivlastňovacího zájmena

Slovní zásoba

 • azbuka
 • povolání, profese
 • představování se
 • fráze při seznamování
 • rodina
 • město
 • příroda
 • počasí, roční období
 • města a země
 • volnočasové aktivity
 • každodenní aktivity, denní režim
 • historické památky
 • popis obličeje
 • oblečení

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro falešné začátečníky IV
standard 7-10 studentů
S19037 A1 17. 10 - 30. 1 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali 1 (Lekce 25 - 31) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná ruština - RJ pro falešné začátečníky IV

Ruština pro falešné začátečníky IV

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy ruštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem alespoň poloviny úrovně A1 (znají časování sloves v přítomném čase, rody podstatných jmen, umí tvořit zápor, otázky, znají skloňování osobních zájmen, zvratná slovesa, minulý čas, 6. pád přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen, modální slovesa moci/umět, zvratná slovesa, slovesa pohybu, 2. pád podstatných/přídavných jmen a číslovek...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na dané téma

Učebnice

 • Poechali! 1

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • slovesný vid
 • dativ podstatných a přídavných jmen
 • zájmena v jednotném a množném čísle
 • modální slovesa
 • rozkazovací způsob
 • instrumentál jednotného a množného čísla podstatných a přídavných jmen a zájmen
 • stupňování přídavných jmen
 • slovesa pohybu s předponou

Slovní zásoba

 • psaní dopisů, zpráv
 • vyprávění o minulosti
 • oslavy, narozeniny
 • telefonování
 • práce
 • životopis, pracovní pohovor
 • bydlení
 • instrukce, popis cesty

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a
  poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro mírně pokročilé I
standard 7-10 studentů
S19038 A2 14. 10 - 10. 2 PO, 17:35 - 19:05 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali A2.I (Lekce 1 - 7) 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná ruština - RJ pro mírně pokročilé I

Ruština pro mírně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se základy ruštiny učili, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem úrovně A1 (znají časování sloves v přítomném čase, rody podstatných jmen, umí tvořit zápor, otázky, znají skloňování osobních zájmen, zvratná slovesa, minulý čas, 6. pád přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen, modální slovesa moci/umět, zvratná slovesa, slovesa pohybu, 2. pád podstatných/přídavných jmen a číslovek, slovesný vid, rozkazovací způsob, stupňování přídavných jmen...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu získáte základní slovní zásobu, znalost základů gramatiky, porozumíte jednoduchému psanému i mluvenému projevu a natrénujete jednoduchou komunikaci na dané téma

Učebnice

 • Poechali! A2.I

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • slovesa: jmenovat se, nazývat se, učit/učit se, zkoumat
 • tázací výrazy
 • vyjádření času, směru
 • slovesa s kořenem -sta-
 • slovesný vid
 • předpona po-
 • slovesa pohybu bez předpon
 • slovesa pohybu v minulém čase
 • 6. pád přídavných jmen

Slovní zásoba

 • představte se, vyprávění o sobě
 • práce
 • můj den, denní režim
 • životní styl, zdravý životní styl
 • volný čas, zábava
 • odpočinek

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a
 • poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro mírně pokročilé II
standard 7-10 studentů
S19039 A2 16. 10 - 5. 2 ST, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 Pojechali A2.I 3 990 Kč Rezervovat volná místa

Obecná ruština - RJ pro mírně pokročilé II

RJ pro středně pokročilé I
speciál 4-6 studentů
S19040 B1 15. 10 - 4. 2 ÚT, 16:00 - 17:30 Palác Lucerna , P1 30 Učebnice současné ruštiny, 1. díl (Lekce 5 - 9) 5 350 Kč Rezervovat volná místa

Obecná ruština - RJ pro středně pokročilé I

Ruština pro středně pokročilé I

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro studenty, kteří se ruštinu učili a mají upevněné znalosti, nebo pro ty, kdo si chtějí ruštinu zopakovat, a jejich jazyková úroveň odpovídá znalostem A2 (znají časování sloves v přítomném čase, umí tvořit zápor, otázky, znají neurčitý a určitý člen, ukazovací a vztažná zájmena, předložky místa, rozkazovací způsob, umí vyjádřit podobnost, umí skloňovat řadové číslovky, podmiňovací způsob a podmínkové věty...)
 • kurz má standardní sylabus
 • kurz se zaměřuje na procvičení všech dovedností a znalostí: gramatiku a slovní zásobu i výslovnost, čtení, mluvení, poslech a psaní
 • v kurzu se zaměříte na získání nové a prohloubení stávající slovní zásoby a upevnění již známých gramatických struktur a rozšíření jejich znalostí, porozumíte složitějšímu psanému i mluvenému projevu a natrénujete odpovídající komunikaci na vybraná témata

Učebnice

 • Učebnice současné ruštiny 1. díl

Naučte se více

 • procvičte si své znalosti
 • online materiály jsou vám zdarma k dispozici

Co se v kurzu naučím?

Gramatika

 • Skloňování podstatných jmen ženského rodu (школа, неделя) v jednotném čísle
 • Skloňování osobních zájmen
 • Časování sloves se zvratnou částicí -ся (-сь)
 • Budoucí čas nedokonavých sloves
 • Сейчас или теперь (teď/nyní v ruštině)
 • Slovesa typu успеть/stihnout
 • Skloňování podstatných jmen mužského (завод, автомобиль) a středního rodu (слово, воскресенье) v jednotném čísle
 • Sloveso быть/být (minulý čas)
 • Vazba нужно/надо/при-дётся/musím, je potřeba, potřebuji, je třeba + infinitiv
 • Skloňování přídavných jmen (новый, летний) v jednotném čísle
 • Tvoření příslovcí pomocí přípony -е
 • Времена года/Roční období
 • Двенадцать месяцев/Dvanáct měsíců
 • Časování sloves (II. časování – slovesa typu говорить/mluvit)
 • Časování slovesa есть/jíst
 • Časování slovesa хотеть/chtít
 • Можно? – Нельзя! (Lze/Je možné? – Nelze/Není možné)
 • Skloňování podstatných jmen zakončených na -ий, -ие, -ия (санаторий, собрание, линия) v jednotném čísle
 • Ruská věta a sloveso být v minulém a budoucím čase; Zápor u slovesa být;
 • Vazba У меня есть v minulém a budoucím čase
 • Zápor u vazby У меня есть
 • Základní číslovky 30–1000 v 1. pádu; Сколько кому лет? (Kolik je komu let?)
 • Počítaný předmět
 • Časování sloves se zvratnou částicí -ся (-сь) – договориться о чём/domluvit se o čem
 • Pohybová slovesa – slovesa идти/jít а ходить/chodit; Slovesa ехать/jet a ездить/jezdit; Slovesa попасть куда/dostat se kam а упасть/upadnout, spadnout;
 • Slovesa идти/ходить а ехать/ездить s předponami
 • Там или туда? (užití „tam“ v ruštině); Infinitivní věty – otázky
 • Часть В: Ах, Арбат, мой Арбат
 • Časování sloves typu мочь/moci (помочь/pomoci)

Slovní zásoba

 • jídlo, v restauraci
 • přísloví a zvyky
 • záliby a volný čas
 • rodina, rodinné vztahy
 • instrukce
 • práce a pracovní prostředí
 • základní a řadové číslovky

Zakončení kurzu

 • v závěru kurzu si ověříte své znalosti v testu, jehož výsledky s vámi lektor probere a poskytne vám zpětnou vazbu
 • lektor vám přichystá závěrečné hodnocení

Nejste si jistí?

 • nevíte, zda je pro vás kurz vhodný, vyplňte náš online test, výsledky vám napoví
 • kontaktujte nás
RJ pro pokročilé IV
speciál 4-6 studentů
S19041 B2 17. 10 - 30. 1 ČT, 19:10 - 20:40 Palác Lucerna , P1 30 5 350 Kč Rezervovat volná místa

Obecná ruština - RJ pro pokročilé IV

Nevíte, jaký kurz si vybrat? Potřebujete poradit? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Co o nás říkají

Přečtěte si, co o nás říkají studenti:

Nejprve jsem se přihlásila do letního kurzu, protože
mi nevyšla dovolená, ale
kurz mě tak bavil,… Pokračovat

Elen C.
Elen C.

Kurz anglického jazyka 50+ je výborný nápad, který mě hodně oslovil. Nejenom, že IJV dalo dohromady výbornou… Pokračovat

Iva M.
Iva M.

IJV jsem si původně vybrala kvůli její výborné poloze v centru Prahy.  Díky velkému výběru časů začátků kurzů… Pokračovat

Eva M.
Eva M.

Ukázková hodina zdarma

Napište nám své kontaktní údaje a my Vám dáme vědět, jakmile budou vypsány termíny ukázkových hodin.

Pojďte to zkusit!

Jak se zapsat do jazykového kurzu

Výběr kurzu

Poradíme, doporučíme. Na začátek si zkuste udělat náš online test.

Můžeme vám pomoct? Volejte 296 325 328, mailujte nebo chatujte.

Rezervace

Zarezervujte si kurz ještě dnes!

Během 3 pracovních dnů uhraďte alespoň polovinu kurzovného a místo v kurzu je vaše!

Možnosti platby

 • Platební kartou online
 • Převodem na účet IJV
 • Kartou nebo v hotovosti v IJV
 • Fakturou na zaměstnavatele

Pomocí poukazů
(Sodexo, Benefit Plus, Chéque Déjeuner, Ticket Benefits, Benefity.cz, Seky.cz)

Kontakt

Ptejte se nás na co chcete. Na všechno vám odpovíme.

Určitě máte spoustu otázek. Těchto 5 nás napadlo za vás

 • Co když se nebudu moct dostavit na hodinu?

  Jednoduše nás kontaktujte. Nejlépe online přes svůj účet, kde si zrušíte svoji účast v kurzu. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nikomu se omlouvat. Pokud zrovna nemáte signál, bez výčitek zavolejte. O všechno se postaráme.

 • Jak a kdy se platí?

  Vaše kurzovné musí být uhrazené před zahájením kurzu. Platit můžete kartou online, bankovním převodem nebo v hotovosti či kartou přímo v IJV. Pro vašeho zaměstnavatele připravíme fakturu nebo můžete využít některý program benefitů.

 • Jak se mám na první hodinu připravit?

  Nijak! Jen přijďte pozitivně naladění a s chutí se učit a naučit.

 • Co když nebudu spokojen/a s lektorem nebo s kurzem?

  I to se bohužel, přes naše veškeré snahy, může stát. Pravidlo číslo jedna zní: komunikujte s námi! Nenechávejte si nic pro sebe, nerozebírejte s kamarádkou nebo kolegou, nehledejte chybu v sobě.

  Popovídáme si, rozebereme vaše připomínky a když se domluvíme, přesuneme vás do jiného kurzu nebo nabídneme jiné řešení. Samozřejmě zcela zdarma. A ještě vám k tomu přidáme nějaký dárek jako naši omluvu.

 • Doporučíte mně učebnice, které budu v kurzu používat?

  Nejen doporučíme, ale taky připravíme na první hodinu. Víme, že váš čas je drahý a tak nebudete muset nikde běhat po obchodech.

Napište nám na info@ijv.cz Na dotazy se snažíme odpovídat okamžitě.

Zavolejte nám na 296 325 328 Zastihnete nás mezi 8:30 a 18:00.

Kde IJV najdete?

Palác Lucerna na Václavském náměstí
Vchod ze Štěpánská 61, Praha 1
Zobrazit na mapě

Další kurzy ruštiny

Letní kurzy ruštiny

když si chcete léto aktivně užít
1 termín
od 2 590,-

Konverzace v ruštině

když se vám nedostává slov